Δικαστική Συμπαράσταση και νομική διαδικασία

Δικαστική Συμπαράσταση και νομική διαδικασία

Νομικά

Η νομική διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης αναφέρεται στη δημιουργία ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για άτομα που, λόγω σοβαρών θεμάτων ψυχικής ή σωματικής υγείας, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μόνα τους την καθημερινότητά τους μέσω μιας δικαστικής απόφασης εκουσίας δικαιοδοσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα, οι ενήλικες υπόκεινται σε δικαστική συμπαράσταση σε περιπτώσεις όπως:

  1. Όταν, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας, δεν μπορούν να φροντίσουν μόνοι τους για τις υποθέσεις τους.
  2. Όταν η ασωτία, η τοξικομανία ή ο αλκοολισμός τους εκθέτει στον κίνδυνο της απώλειας του εαυτού τους ή των συγγενών τους.

Επίσης, οι ανήλικοι υπόκεινται σε δικαστική συμπαράσταση, εάν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, κατά το τελευταίο έτος της ανηλικίας τους, αν βρίσκονται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ξεκινούν να ισχύουν όταν ο ανήλικος ενηλικιωθεί.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που υπόκεινται σε δικαστική συμπαράσταση περιλαμβάνουν ψυχικές διαταραχές (όπως σχιζοφρένεια και μανία καταδίωξης), αλκοολισμό, κωφαλαλία και γεροντική άνοια ή Alzheimer.

Η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να είναι ολική ή μερική, εξαρτώμενα από το βαθμό της αναπηρίας και την κατάσταση της υγείας του ατόμου που υπόκειται σε αυτήν.

Ορισμένες από τις κατηγορίες δικαστικής συμπαράστασης περιλαμβάνουν:

  1. Στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρης ή μερική): Σε αυτή την περίπτωση, ο συμπαραστατούμενος κηρύσσεται ανίκανος από το δικαστήριο να εκπροσωπηθεί ή να διεκδικήσει τα δικαιώματά του για όλες ή ορισμένες δικαιοπραξίες, λόγω αδυναμίας να ενεργήσει μόνος του σε αυτές.
  2. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρης ή μερική): Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο κρίνει ότι για την απόλυτη ισχύ ή ορισμένων δικαιοπραξιών του συμπαραστατούμενου, απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη.
Διαβάστε  Σε διάσταση στο ίδιο σπίτι

Τα άτομα που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ταξινόμηση ενός ενήλικου σε δικαστική συμπαράσταση είναι:

  1. Ο ίδιος ο πάσχων.
  2. Η σύζυγος του πάσχοντος.
  3. Τα ενήλικα τέκνα του πάσχοντος.
  4. Οι γονείς του πάσχοντος.
  5. **Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, μετά από πληροφόρηση από συγγενικά πρόσωπα όπως αδέλφια ή άλλα φιλικά πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση.
  6. Το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα.

Το αρμόδιο δικαστήριο για την απόφαση σχετικά με την ταξινόμηση ενός ατόμου σε δικαστική συμπαράσταση είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του συμπαραστατούμενου, και η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *